Beleidsregels op MijnKoopwaar.nl

Laatst bijgewerkt: 6 December 2022

MijnKoopwaar.nl is een onafhankelijke advertentie website waar advertenties geplaatst kunnen worden door Adverteerders en waar gebruikers kunnen kijken en reageren op advertenties. MijnKoopwaar is niet betrokken en ook niet aansprakelijk voor de inhoud van geplaatste advertenties. Ook speelt MijnKoopwaar geen enkele rol bij de overeenkomst tussen adverteerders en gebruikers. Adverteerders en gebruikers dienen eventuele geschillen zelf op te lossen. Meer informatie over het gebruiken van de website en algemene voorwaarden vindt je op de pagina algemene voorwaarden.

Artikel 1. Algemeen


Waar deze Beleidsregels in strijd mochten zijn met de Gebruiksvoorwaarden dan gelden de Gebruiksvoorwaarden. In het onderdeel beleidsregels zullen we ingaan op onderstaande regels:

 • Regels voor alle bezoekers en gebruikers
 • Regels voor het plaatsen van een advertentie
 • Betalingsbeleid
 • Bescherming van intellectuele eigendom
 • Verboden of verdachte objecten en diensten

De beleidsregels dragen bij aan een duidelijk en vriendelijk gebruik van MijnKoopwaar, iedere gebruiker van MijnKoopwaar wordt geacht deze regels vooraf door te lezen, aan te vinken voor akkoord en in acht te nemen.

Artikel 2. Regels voor alle bezoekers en gebruikers


MijnKoopwaar functioneert als een laagdrempelig platform waar iedereen, naast het aanbieden van diensten of overtollige spullen, ongedwongen kan snuffelen tussen al het aanbod. MijnKoopwaar is niet betrokken bij de daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers voortvloeiend uit een op MijnKoopwaar geplaatste advertentie. Om die reden kan MijnKoopwaar geen controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de aangeboden objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders om goederen te verkopen en de bevoegdheid van kopers goederen te kopen.

Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen en mogen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten enkel toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig kan en mag verrichten.

MijnKoopwaar probeert adverteerders en kopers tot elkaar te brengen. MijnKoopwaar is nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper. Daarom vrijwaart u MijnKoopwaar van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, die verband houden met geschillen. Als u een geschil heeft met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen zonder tussenkomst van MijnKoopwaar.

Artikel 2.1 Biedingen niet bindend

MijnKoopwaar is geen veilingsite, maar een advertentiesite met de mogelijkheid tot bieden. In beginsel is een bod niet bindend en verplicht het u niet tot aan- of verkoop. Dit geldt echter niet indien een adverteerder in zijn advertentie op dit punt uitdrukkelijk andere regels hanteert. Er is geen sluitingstermijn, de advertentie en dus tevens het bod worden verwijderd als de advertentie ouder is dan twee maanden. Noot: alle advertenties (ongeacht status) blijven bestaan, ze krijgen alleen een markering dat de advertentie is verwijderd/vervallen enzovoorts.

Artikel 2.2 Gebruik van de (inhoud van) de website van MijnKoopwaar

MijnKoopwaar promoot de MijnKoopwaar website en de inhoud daarvan en kan derden toegang verschaffen tot uw advertentiegegevens om het hen mogelijk te maken uw advertenties te promoten op hun websites, software applicaties en e-mail en andere kanalen. Onze promoties en promoties van derden kunnen (delen van) uw advertentiemateriaal bevatten. MijnKoopwaar kan uw materiaaltechnisch dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden.

Het is u niet toegestaan de website van MijnKoopwaar of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan wordt het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van MijnKoopwaar, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Artikel 2.3 Verwijzingen naar websites of diensten van derden

De site bevat verwijzingen naar de websites van derden, deze kunnen ook worden geplaatst in of naast uw MijnKoopwaar advertentie. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site. MijnKoopwaar heeft geen zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites.

Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, dan valt het gebruik daarvan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener. MijnKoopwaar heeft geen zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners

Artikel 2.4 Handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels van MijnKoopwaar

MijnKoopwaar behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van MijnKoopwaar in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden of de Beleidsregels van MijnKoopwaar, MijnKoopwaar behoud zich het recht om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. MijnKoopwaar kan onder meer één of meer van de volgende acties ondernemen:

 • verwijdering van advertentie(s) zonder restitutie van eventueel betaald advertentietarief;
 • schorsing of verwijdering van het account;
 • verstrekking van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden), zoals uitgelegd in ons Privacy beleid.
Bovenstaande acties kunnen worden uitgevoerd zonder waarschuwing vooraf.

Onder overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels verstaan we onder andere:

 • advertenties waarin geen concreet product of dienst wordt aangeboden,
 • advertenties die in een verkeerde rubriek zijn geplaatst,
 • (betaalde) advertenties die dubbel zijn geplaatst,
 • (betaalde) advertenties met een website vermelding,
 • (betaalde) advertenties die niet voldoen aan de daarvoor geldende betalingsvoorwaarden,
 • advertenties waarin verboden of verdachte objecten en diensten worden aangeboden,
 • advertenties die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden,
 • gebruikers die adverteerders benaderen voor eigen producten en/of diensten.
 • gebruikers van wie sterke vermoedens bestaan dat zij in strijd met onze Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels handelen.

Bovenstaande lijst is niet uitputtend en kan door MijnKoopwaar te allen tijde worden aangepast. Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info at mijnkoopwaar punt nl.

Artikel 2.5 Bindend advies bij geschillen

Geschillen of wettelijke aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met onze diensten (met uitsluiting van de gerechtelijke stappen die MijnKoopwaar zelf onderneemt om de aan MijnKoopwaar verschuldigde bedragen te ontvangen en/of een schadevergoeding of een bevel te verkrijgen met betrekking tot onrechtmatige verrichtingen op de website van MijnKoopwaar, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of de Gebruiksvoorwaarden) kunnen worden voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken te Den Haag.

Indien u of MijnKoopwaar een vordering instelt die strijdig is met deze regeling, kan de wederpartij buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten claimen tot een maximum van € 5.000,00.

Artikel 3. Regels voor het plaatsen van een advertentie


Artikel 3.1 Algemeen

 • U dient een omschrijving te geven in de advertentietitel en de advertentietekst van het product dat u aanbiedt. U mag alleen advertenties plaatsen in de Nederlandse en/of Engels taal, advertenties in andere talen zullen worden verwijderd.
 • Plaats uw advertentie in maximaal drie rubrieken.
 • Maak voor elk product een aparte advertentie, advertenties met meerdere producten kunnen worden verwijderd.
 • Het plaatsen van dubbele gratis advertenties is niet toegestaan. Deze kunnen worden verwijderd.
 • Heeft u uw artikel verkocht of gevonden wat u zocht? Dan dient u uw advertentie als verkocht te markeren, of te verwijderen.
 • Het is niet toegestaan advertenties op MijnKoopwaar te plaatsen anders dan door MijnKoopwaar aangegeven.
 • Het is niet toegestaan om een advertentienaam te kiezen die bestaat uit een url of een gedeelte hiervan. De advertentie titel dient te bestaan uit een korte beschrijving van de inhoud van de advertentie. Een url dient opgenomen te worden in het daartoe bestemde veld tegen door MijnKoopwaar vastgesteld tarief, per advertentie.
 • Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product, advertenties met verkeerde foto’s kunnen worden verwijderd.
 • Het is niet toegestaan foto’s te gebruiken van andere adverteerders mits vooraf toestemming is gegeven.

Artikel 3.2 Intellectuele eigendomsrechten

 • Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
 • Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan "beschermde" namen of logo’s van bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object dat u adverteert fabriceerde of produceerde.
 • Het is niet toegestaan disclaimers op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het object dat u aanbiedt. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun objecten authentiek zijn alvorens ze aan te bieden op MijnKoopwaar. U wordt er op gewezen uw object niet aan te bieden indien u twijfelt over de authenticiteit van een object.
 • Het is toegestaan om in de advertentiebeschrijving het merk van het product te vermelden en de merknamen te vermelden van producten waarmee het aangeboden object compatibel is.

Mocht een van bovenstaande regels worden overtreden kan het team van MijnKoopwaar besluiten de advertentie te verwijderen.

Artikel 3.3 Vergelijkingen en misleidende teksten

 • Misleidende titels in uw advertenties zijn niet toegestaan. Hiermee wordt bedoeld titels die het goed of object dat u verkoopt niet goed beschrijven met als doel bezoekers van MijnKoopwaar te misleiden.
 • Het is niet toegestaan een merknaam in de titel te vermelden, anders dan de merknaam van het product waarmee u adverteert, doet u dit wel dan zal dit gezien worden als een misleidende titel.
 • Het is niet toegestaan vergelijkingen tussen objecten in de titel te maken. Bijvoorbeeld de vergelijking van een duurder merk dan het merk van het object dat u aanbiedt. Deze vergelijking kan worden gezien als een misleidende titel.
 • In de objectbeschrijving is het wel toegestaan het aangeboden object vergelijken met soortgelijke producten, zolang u in de aanbieding op geen enkele manier verwarring schept over de oorspronkelijke herkomst van het object.

Artikel 3.4 Niet toegestane informatie in een advertentie

 • Advertenties voor objecten of goederen die verboden zijn volgens de wet of de MijnKoopwaar beleidsregels zijn niet toegestaan. Bekijk voor meer informatie de lijst met verboden en verdachte objecten.
 • Het is toegestaan om bedrijfsgegevens te vermelden in een advertentie waarin een specifiek product wordt aangeboden.
 • Het is niet toegestaan om een advertentie te plaatsen waarin verwezen wordt naar een website die deels of grotendeels gevuld is met links naar advertentiesites of advertenties, die al dan niet met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van zogeheten clicks of waaruit blijkt dat het product dat in de advertentie wordt beschreven niet, of niet door u, wordt aangeboden.

Artikel 3.5 Informatie over prijs en betaalmethoden in advertentie

 • Om gebruikt te maken van een aantal specifieke betaalde functionaliteiten op MijnKoopwaar moet een gebruiker over MijnKoopwaar credits beschikken. Deze credits zijn door vooruitbetaling via PayPal of via iDEAL via de website van MijnKoopwaar aan te kopen. Het aankoopbedrag vertegenwoordigd een specifiek aantal credits die worden toegekend aan het persoonlijke account van de gebruiker.
 • Bij aankoop van MijnKoopwaar credits wordt 21% BTW (Nederlandse omzetbelasting) berekend. Alle door MijnKoopwaar op de website opgevoerde tarieven zijn inclusief 21% BTW.

Artikel 4. Betalingsbeleid


Artikel 4.1 Particulieren

Particuliere adverteerders adverteren aan de hand van een particulier MijnKoopwaar profiel op de website. Het plaatsen van een advertentie is gratis, in alle rubrieken van MijnKoopwaar.

Artikel 4.2 Bedrijven

Zakelijke adverteerders (bedrijven) adverteren aan de hand van een zakelijk MijnKoopwaar profiel op de website. Ook voor bedrijven is het plaatsen van een advertentie gratis, in alle rubrieken van MijnKoopwaar.

Artikel 4.3 Het laten opvallen van advertenties

De geplaatste advertenties kunnen door de gebruiker extra onder de aandacht gebracht worden. Door dit te doen maakt de gebruiker meer kans op bezoekers van uw advertentie, wat de verkoop kansen vergroot. Hieronder worden de mogelijkheden beschreven:

 • TOPPER-homepage
  Met een TOPPER-homepage advertentie staat uw advertentie 7 dagen bovenaan, roulerend op de homepage van MijnKoopwaar. Hierdoor brengt u uw advertentie extra onder de aandacht bij alle bezoekers van MijnKoopwaar. Bij verlengen of verwijderen van een advertentie met een TOPPER homepage advertentie status vervalt deze status, wees dus voorzichtig met het verwijderen of verlengen van een advertentie die deze status heeft. Eventueel resterende credits worden niet gecrediteerd ongeacht of de advertentie eerder vervalt dan de toegekende looptijd. De kosten hiervoor bedragen: 60 MijnKoopwaar credits.

 • TOPPER-rubriek
  Met een TOPPER-rubriek advertentie staat uw advertentie 7 dagen bovenaan roulerend op de rubrieken pagina. Dit geldt op de door u als eerst gekozen rubriek waarin u de advertentie geplaatst heeft. Hierdoor brengt u uw advertentie extra onder de aandacht bij alle bezoekers van de gekozen rubriek. Bij verlengen of verwijderen van een advertentie met een TOPPERrubriek advertentie status vervalt deze status, wees dus voorzichtig met het verwijderen of verlengen van een advertentie die deze status heeft. Eventueel resterende credits worden niet gecrediteerd ongeacht of de advertentie eerder vervalt dan de toegekende looptijd. De kosten hiervoor bedragen: 45 MijnKoopwaar credits.

 • TOPPER-zoeken
  Om uw advertentie extra op te laten vallen in de zoekresultaten kunt u kiezen voor het toepassen van de TOPPER-zoeken advertentie. Indien de zoekopdracht uw advertentie oproept, dan zal deze bovenaan in het zoekresultaat verschijnen waarmee de advertentie voor de duur van 7 dagen extra opvalt in de zoekresultaten. Bij verlengen of verwijderen van een advertentie met een TOPPER-zoeken advertentie status vervalt deze status, wees dus voorzichtig met het verwijderen of verlengen van een advertentie die deze status heeft. Eventueel resterende credits worden niet gecrediteerd ongeacht of de advertentie eerder vervalt dan de toegekende looptijd. De kosten hiervoor bedragen: 25 MijnKoopwaar credits.

 • TOPPER-totaal
  Om uw advertentie zowel op de homepage, in de rubrieken waar deze geplaatst is, en in zoekopdrachten waar deze in voorkomt op te laten vallen, kunt u kiezen voor het toepassen van TOPPER-totaal. Dit betekent dat de advertentie in deze gevallen extra zal opvallen. Bij verlengen of verwijderen van een advertentie met een TOPPER-totaal advertentie status vervalt deze status, wees dus voorzichtig met het verwijderen of verlengen van een advertentie die deze status heeft. Eventueel resterende credits worden niet gecrediteerd ongeacht of de advertentie eerder vervalt dan de toegekende looptijd. De kosten hiervoor bedragen: 110 MijnKoopwaar credits.

MijnKoopwaar credits

MijnKoopwaar biedt gebruikers de mogelijkheid om MijnKoopwaar credits te kopen. Met deze credits kunnen gebruikers bepaalde aan MijnKoopwaar verschuldigde bedragen betalen. MijnKoopwaar credits zijn onbeperkt geldig zolang het gebruikersaccount actief is op MijnKoopwaar. Als een gebruiker zich als abonnee afmeldt heeft hij geen recht op vergoeding van het eventueel nog ongebruikte credits.

MijnKoopwaar credits kunnen niet worden ingewisseld voor geld, en zijn niet overdraagbaar. Credits kunnen niet worden gebruikt om betalingen te doen aan andere gebruikers van MijnKoopwaar. Bij het opwaarderen van credits (alleen mogelijk door vooruitbetaling via PayPal of via iDEAL) heeft de gebruiker de keuze uit een aantal vooraf door MijnKoopwaar vastgestelde bedragen.

Het kopen van een bepaalde hoeveelheid credits via iDeal is voor MijnKoopwaar kostenbesparend, deze kostenbesparing geven wij terug in de vorm van extra credits. Hieronder is in een tabel aangegeven hoeveel u betaalt en hoeveel credits u krijgt op uw MijnKoopwaar account:

Bedrag Credits Besparing
€ 1,00 10 -
€ 5,00 60 20%
€ 12,00 150 25%
€ 20,00 260 30%
€ 50,00 700 40%

Artikel 5. Bescherming van intellectuele eigendom


Op MijnKoopwaar wordt een groot aantal, en een grote verscheidenheid, aan producten aangeboden door particulieren en bedrijven in Nederland. Rechthebbenden, met name eigenaren van auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden, kunnen melding maken van aanbiedingen die mogelijk inbreuk maken op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze aanbiedingen. Als een rechtmatige vertegenwoordiger van de rechthebbende dit op de juiste manier aan ons meldt, worden producten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten door MijnKoopwaar verwijderd.

Het melden van inbreuk

Om een melding te doen van inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht dient u een brief op te stellen met daarin uw verzoek. In deze brief geeft u de advertenties aan die mogelijk inbreuk maken op uw geschonden eigendomsrechten, u dient uw brief te voorzien van een rechtmatige handtekening. Tevens moet de informatie in de brief MijnKoopwaar in staat stellen de advertentie die moet worden verwijderd te identificeren. Zodra wij uw volledig en juist ingevulde brief Melding van Inbreuk hebben ontvangen, kunt u latere meldingen eenvoudig via e-mail naar MijnKoopwaar versturen.

Het "Melden van inbreuk" is bedoeld om ervoor te zorgen dat aangeboden producten geen inbreuk maken op het copyright, het handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Voor alle andere vragen, kunnen bezoekers en adverteerders contact opnemen met MijnKoopwaar via e-mail: info at mijnkoopwaar punt nl of melding doen met behulp van de "Melden aan MijnKoopwaar" knop.

Artikel 6. Verboden of verdachte objecten en diensten


MijnKoopwaar is een advertentiesite die kopers en verkopers samenbrengt. Koop- en verkooptransacties en de afhandeling hiervan vinden buiten de site om plaats, MijnKoopwaar is hierbij niet betrokken. De (ver)koop van goederen en diensten via MijnKoopwaar is in beginsel toegestaan mits de handel hierin niet is verboden door (inter)nationale wet- en regelgeving en mits zij niet voorkomen op onze lijst van verboden objecten en diensten.

Voor eenieders gemak hebben we een lijst van verboden of verdachte objecten en diensten gemaakt. Let op dit is een richtlijn! U dient zelf te controleren of u het object mag aanbieden of (ver)kopen. Als gebruiker van MijnKoopwaar bent u uiteindelijk zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod, de verkoop en de koop van bepaalde goederen of diensten wettelijk is toegestaan. Bekijk hieronder de lijst met verboden of verdachte objecten:

 • Aandelen, effecten en andere waardepapieren
 • Aanstootgevend materiaal
 • Alcohol
 • Beschermde dieren, en/of producten van beschermde dieren en planten
 • Cultureel erfgoed
 • Defecte en/of teruggehaalde objecten
 • Drugs
 • Eigendom van de overheid
 • Explosieve objecten, gevaarlijke stoffen en andere schadelijke materialen
 • Financiële producten en diensten (sparen, lenen, beleggen en verzekeren)
 • Geneesmiddelen, bijvoorbeeld medicijnen en vaccins
 • Gestolen waar
 • Illegale objecten en activiteiten
 • Kans- en piramidespelen waaronder Pyramide verkoopsystemen
 • Legitimatiebewijzen en licenties van de overheid
 • Levensmiddelen
 • Medische hulpmiddelen (medicijnen)
 • Mensen, lichaamsdelen – en stoffen
 • Objecten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen
 • Pornografische en erotische inhoud
 • Illegale Software
 • Tickets en overeenkomsten
 • Valse valuta en postzegels
 • Verzendlijsten en persoonlijke gegevens
 • Wapens, messen en daaraan gerelateerde objecten