Adverteren op MijnKoopwaar.nl

Laatst bijgewerkt: 24 Februari 2021

MijnKoopwaar.nl is een onafhankelijke advertentie website waar advertenties geplaatst kunnen worden door Adverteerders en waar gebruikers kunnen kijken en reageren op advertenties. MijnKoopwaar is niet betrokken en ook niet aansprakelijk voor de inhoud van geplaatste advertenties. Ook speelt MijnKoopwaar geen enkele rol bij de overeenkomst tussen adverteerders en gebruikers. Adverteerders en gebruikers dienen eventuele geschillen zelf op te lossen. Meer informatie over het gebruiken van de website en algemene voorwaarden vindt je op de pagina algemene voorwaarden.

Artikel 1. Algemeen


Waar deze beleidsregels in strijd mochten zijn met de gebruiksvoorwaarden dan gelden de gebruiksvoorwaarden. In het onderdeel beleidsregels worden de volgende regels behandeld:

 • Regels voor alle bezoekers en gebruikers
 • Regels voor het plaatsen van een advertentie
 • Betalingsbeleid
 • Bescherming van intellectuele eigendom
 • Verboden of verdachte objecten en diensten

De beleidsregels dragen bij aan een duidelijk en vriendelijk gebruik van MijnKoopwaar, iedere gebruiker van MijnKoopwaar wordt geacht kennis te hebben genomen van deze regels.

Artikel 2. Regels voor alle bezoekers en gebruikers


MijnKoopwaar functioneert als een platform waar iedereen, naast het aanbieden van diensten of producten, ongedwongen al het aanbod kan raadplegen. MijnKoopwaar is niet betrokken bij de daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers voortvloeiend uit een op MijnKoopwaar geplaatste advertentie. Om die reden kan MijnKoopwaar geen controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de aangeboden objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders om goederen te verkopen en de bevoegdheid van kopers goederen te kopen.

Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen en mogen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten enkel toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig kan en mag verrichten.

MijnKoopwaar probeert adverteerders en kopers tot elkaar te brengen. MijnKoopwaar is nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper. Daarom vrijwaren gebruikers MijnKoopwaar van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, die verband houden met geschillen. Als je een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dien je dit zelf op te lossen zonder tussenkomst van MijnKoopwaar.

Artikel 2.1 Biedingen niet bindend

MijnKoopwaar is een advertentiesite met de mogelijkheid tot bieden. In beginsel is een bod niet bindend en verplicht het je niet tot aan- of verkoop. Dit geldt echter niet indien een adverteerder in zijn advertentie op dit punt uitdrukkelijk andere regels hanteert. Er is geen sluitingstermijn, de advertentie en dus tevens het bod worden verwijderd als de advertentie ouder is dan een maand.

Artikel 2.2 Gebruik van de (inhoud van) de website van MijnKoopwaar

MijnKoopwaar promoot de MijnKoopwaar website en de inhoud daarvan en kan derden toegang verschaffen tot jouw advertentiegegevens om het hen mogelijk te maken jouw advertenties te promoten op hun websites, software applicaties en e-mail en andere kanalen. Onze promoties en promoties van derden kunnen (delen van) jouw advertentiemateriaal bevatten. MijnKoopwaar kan jouw materiaal technisch dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden.

Het is niet toegestaan de website van MijnKoopwaar of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan wordt het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt onder meer in dat het niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van MijnKoopwaar, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Het is niet toegestaan om veel (hyperlinks naar) MijnKoopwaar advertenties op jouw site weer te geven. Indien het totale aantal advertenties dat op jouw site wordt weergegeven of waarnaar hyperlinks op jouw site verwijzen meer dan 75 bedraagt, zal gebruik hiervan verondersteld worden in strijd te zijn met onze beleidsregels, tenzij je hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming hebt van MijnKoopwaar.

Artikel 2.3 Verwijzingen naar websites of diensten van derden

De site bevat verwijzingen naar de websites van derden, deze kunnen ook worden geplaatst in of naast een MijnKoopwaar advertentie. Het gebruiken van deze websites valt onder de (privacy)regels van die betreffende site. MijnKoopwaar heeft geen zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites.

Indien je gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, dan valt het gebruik daarvan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener. MijnKoopwaar heeft geen zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners.

Artikel 2.4 Handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels van MijnKoopwaar

MijnKoopwaar behoudt zich het recht voor om je uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien je op enige wijze naar de mening van MijnKoopwaar in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden of de Beleidsregels van MijnKoopwaar, MijnKoopwaar behoud zich het recht om nadere rechtsmaatregelen tegen je te nemen en schadevergoeding te eisen. MijnKoopwaar kan onder meer één of meer van de volgende acties ondernemen:

 • verwijdering van advertentie(s) zonder restitutie van eventueel betaald advertentietarief,
 • schorsing of verwijdering van het account,
 • verstrekking van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden), zoals uitgelegd in ons Privacy beleid.
Bovenstaande acties kunnen worden uitgevoerd zonder waarschuwing vooraf.

Onder overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels verstaan we onder andere:

 • advertenties waarin geen concreet product of dienst wordt aangeboden,
 • advertenties die in een verkeerde rubriek zijn geplaatst,
 • (betaalde) advertenties die dubbel zijn geplaatst,
 • (betaalde) advertenties met een website vermelding,
 • (betaalde) advertenties die niet voldoen aan de daarvoor geldende betalingsvoorwaarden,
 • advertenties waarin verboden of verdachte objecten en diensten worden aangeboden,
 • advertenties die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden,
 • gebruikers die adverteerders benaderen voor eigen producten en/of diensten.
 • gebruikers van wie sterke vermoedens bestaan dat zij in strijd met onze

Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels handelen. Bovenstaande lijst is niet uitputtend en kan door MijnKoopwaar te allen tijde worden aangepast. Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt je contact met ons opnemen via e-mail:info at mijnkoopwaar punt nl.

Artikel 2.5 Bindend advies bij geschillen

Geschillen of wettelijke aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met onze diensten (met uitsluiting van de gerechtelijke stappen die MijnKoopwaar zelf onderneemt om de aan MijnKoopwaar verschuldigde bedragen te ontvangen en/of een schadevergoeding of een bevel te verkrijgen met betrekking tot onrechtmatige verrichtingen op de website van MijnKoopwaar, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of de Gebruiksvoorwaarden) kunnen worden voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken te Den Haag.

Indien jij of MijnKoopwaar een vordering instelt die strijdig is met deze regeling, kan de wederpartij buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten claimen tot een maximum van € 5.000,00.

Artikel 3. Regels voor het plaatsen van een advertentie


Artikel 3.1 Algemeen

 • Je dient een omschrijving te geven in de advertentietitel en de advertentietekst van het product dat je aanbiedt. Je mag alleen advertenties plaatsen in de Nederlandse en/of Engelse taal, advertenties in andere talen zullen worden verwijderd.
 • Plaats je advertentie in één en de juiste rubriek(en).
 • Maak voor elk product een aparte advertentie, advertenties met meerdere producten kunnen worden verwijderd.
 • Het plaatsen van dubbele gratis advertenties is niet toegestaan. Deze kunnen worden verwijderd.
 • Is je artikel verkocht of heb je gevonden wat je zocht? Dan kun je de advertentie als verkocht aanmerken of verwijderen.
 • Het is niet toegestaan advertenties op MijnKoopwaar te plaatsen anders dan door MijnKoopwaar aangegeven.
 • Het is niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die bestaat uit een url of een gedeelte hiervan. De advertentie naam dient te bestaan uit een korte beschrijving van de inhoud van de advertentie.
 • Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product, advertenties met verkeerde foto’s kunnen worden verwijderd.
 • Het is niet toegestaan foto’s te gebruiken van andere adverteerders mits vooraf toestemming is gegeven.
 • Jouw advertentie blijft tenminste 60 dagen op MijnKoopwaar staan, mits aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan.
 • Je ontvangt 5 dagen voordat jouw advertentie afloopt een e-mail waarmee je de advertentie kunt verlengen. De advertentie verloopt automatisch indien je niet binnen 5 dagen reageert op deze e-mail.

Artikel 3.2 Intellectuele eigendomsrechten

 • Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
 • Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan "beschermde" namen of logo’s van bedrijven in de advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object dat je adverteert fabriceerde of produceerde.
 • Het is niet toegestaan disclaimers op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het object dat je aanbiedt. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun objecten authentiek zijn alvorens ze aan te bieden op MijnKoopwaar. Je wordt er op gewezen uw object niet aan te bieden indien je twijfelt over de authenticiteit van een object.
 • Je mag in de advertentiebeschrijving het merk van het product vermelden en de merknamen vermelden van producten waarmee het aangeboden object compatibel is.

Mocht een van bovenstaande regels worden overtreden kan het team van MijnKoopwaar besluiten de advertentie te verwijderen.

Artikel 3.3 Vergelijkingen en misleidende teksten

 • Misleidende titels in advertenties zijn niet toegestaan. Hiermee wordt bedoeld titels die het goed of object dat je verkoopt niet goed beschrijven met als doel bezoekers van MijnKoopwaar te misleiden.
 • Het is niet toegestaan een merknaam in de titel te vermelden, anders dan de merknaam van het product waarmee je adverteert, doe je dit wel dan zal dit gezien worden als een misleidende titel.
 • Het is niet toegestaan vergelijkingen tussen objecten in de titel te maken. Bijvoorbeeld de vergelijking van een duurder merk dan het merk van het object dat je aanbiedt. Deze vergelijking kan worden gezien als een misleidende titel.
 • In de objectbeschrijving is het wel toegestaan het aangeboden object vergelijken met soortgelijke producten, zolang je in de aanbieding op geen enkele manier verwarring schept over de oorspronkelijke herkomst van het object.

Artikel 3.4 Niet toegestane informatie in een advertentie

 • Advertenties voor objecten of goederen die verboden zijn volgens de wet of de MijnKoopwaar beleidsregels zijn niet toegestaan. Bekijk voor meer informatie de lijst met verboden en verdachte objecten.
 • Het is niet toegestaan een advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.
 • Het is toegestaan om bedrijfsgegevens te vermelden in een advertentie waarin een specifiek product wordt aangeboden.
 • Het is niet toegestaan om een advertentie te plaatsen waarin verwezen wordt naar een website die deels of grotendeels gevuld is met links naar advertentiesites of advertenties, die al dan niet met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van zogehete clicks en/of waaruit blijkt dat het product dat in de advertentie wordt beschreven niet, of niet door jou wordt aangeboden.

Artikel 3.5 Informatie over prijs en betaalmethoden in advertentie

 • Verkopers kunnen met creditcards zoals Mastercard/Visa/Amex/Discover, bankpassen en elektronische online bankbetalingen accepteren als betalingsmethode voor aankopen op MijnKoopwaar. Verkopers kunnen ook overschrijvingen van bank naar bank (vaak gewoon bekend als overschrijvingen), overschrijving van contante betalingen per bank en de online postwisselservice BidPay aanbieden als betalingsmethode. Verkopers kunnen remboursbetalingen accepteren of mensen contant voor hun aankoop laten betalen bij persoonlijke transacties. Verkopers kunnen cheques op naam, postwissels, kascheques, gewaarmerkte cheques en andere converteerbare instrumenten accepteren.
 • Verkopers mogen kopers niet verzoeken contant geld op te sturen. Verkopers mogen kopers niet vragen contant geld te sturen via contante overboekingsservices (overboekingsservices die niet zijn gelieerd aan een bank) zoals Western Union of MoneyGram. Verkopers mogen niet verzoeken om betalingen via bijvoorbeeld Greenzap.com of e-gold. Verkopers mogen evenmin verzoeken om betalingen door het overdragen van tegoeden van een vooruitbetaalde creditcard of bankpas.
 • Verkopers die als ondernemer hun goederen en diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief BTW aan te geven.
 • Omzetbelasting: MijnKoopwaar brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle diensten die voor bedrijven en/of consumenten bedoeld zijn. Het is voor MijnKoopwaar niet mogelijk afnemers van dergelijke diensten afzonderlijk of zonder omzetbelasting te factureren. Tevens is het niet mogelijk voor MijnKoopwaar om voor dergelijke diensten berekende omzetbelasting te crediteren. Specifieke in beginsel voor ondernemers bedoelde diensten worden afzonderlijk gefactureerd (inclusief BTW).

Artikel 4. Betalingsbeleid


Artikel 4.1 Particulieren

Voor particuliere adverteerders is het plaatsen van een standaard advertentie gratis, dit geldt voor alle rubrieken.

Artikel 4.2 Bedrijven

Voor bedrijven adverteerders is het plaatsen van een standaard advertentie gratis, dit geldt voor alle rubrieken.

Artikel 4.3 Betaalde advertenties

MijnKoopwaar biedt tegen vergoeding de mogelijkheid om op vaste banners op de website te adverteren. Informatie omtrent de voorwaarden en de kosten kunt je verkrijgen door contact op te nemen met het advertentie team van MijnKoopwaar, dit kan via e-mail: info at mijnkoopwaar punt nl.

Het laten opvallen van advertenties

Geplaatste advertenties op MijnKoopwaar kunnen door de gebruiker boven aan in een rubriek geplaatst worden. Door dit te doen heb je kans dat meer bezoekers jouw advertentie zien en dat verhoogt de kans op verkopen. Om hier gebruik van te kunnen maken kies je een advertentiepakket bij de advertentie. De volgende advertentiepakketten zijn beschikbaar:

Een advertentiepakket kost credits. Deze MijnKoopwaar credits kunnen aangeschaft worden op de website.

MijnKoopwaar credits

MijnKoopwaar biedt gebruikers de mogelijkheid om MijnKoopwaar credits te kopen. Met deze credits kunnen gebruikers op de MijnKoopwaar site betalen voor extra mogelijkheden. MijnKoopwaar credits zijn onbeperkt geldig op het account van de gebruiker. Als een gebruiker zich afmeldt van de website heeft hij geen recht op vergoeding van de eventueel nog ongebruikte credits.

MijnKoopwaar credits kunnen niet worden ingewisseld voor geld en zijn niet overdraagbaar. MijnKoopwaar credits kunnen niet worden gebruikt om betalingen te doen aan andere gebruikers van MijnKoopwaar. Bij het opwaarderen van MijnKoopwaar credits heb je de keuze uit een aantal vooraf vastgestelde bedragen.

Het kopen van meer credits tegelijk is kostenbesparend. Hieronder is in een tabel aangegeven hoeveel je betaalt en hoeveel credits je krijgt op MijnKoopwaar.

Bedrag Credits Besparing
€ 1,00 10 -
€ 5,00 60 20%
€ 12,00 150 25%
€ 20,00 260 30%
€ 50,00 700 40%

Artikel 5. Bescherming van intellectuele eigendom


Op MijnKoopwaar wordt een groot aantal en een grote verscheidenheid aan producten aangeboden door particulieren en bedrijven in Nederland en daarbuiten. Rechthebbenden, met name eigenaars van auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden, kunnen melding maken van aanbiedingen die mogelijk inbreuk maken op hun rechten en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze aanbiedingen. Als een rechtmatige vertegenwoordiger van de rechthebbende dit op de juiste manier aan ons meldt, worden producten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten door MijnKoopwaar verwijderd.

Het melden van inbreuk

Om een melding te doen van inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht dien je een brief op te stellen met daarin jouw verzoek. In deze brief geef je de advertentie(s) aan die mogelijk inbreuk maken op jouw geschonden eigendomsrechten, je dient de brief te voorzien van een rechtmatige handtekening. Tevens moet de informatie in de brief MijnKoopwaar in staat stellen de advertentie die moet worden verwijderd te identificeren. Zodra wij volledig en juist een brief met de Melding van Inbreuk hebben ontvangen, ontvang je van ons een correspondentienummer waarmee je volgende meldingen eenvoudig via e-mail naar MijnKoopwaar kunt versturen.

Het "Melden van inbreuk" is bedoeld om ervoor te zorgen dat aangeboden producten geen inbreuk maken op het copyright, het handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Voor alle andere vragen, kunnen bezoekers en adverteerders contact opnemen met MijnKoopwaar via e-mail: info at mijnkoopwaar punt nl of melding doen met behulp van de "Melden aan MijnKoopwaar" knop.

Artikel 6. Verboden of verdachte objecten en diensten


MijnKoopwaar is een advertentiesite die kopers en verkopers samenbrengt. Koop- en verkooptransacties en de afhandeling hiervan vinden buiten de site plaats, MijnKoopwaar is niet betrokken bij de koop en verkoop. De (ver)koop van goederen en diensten via MijnKoopwaar is in beginsel toegestaan mits de handel hierin niet is verboden door (inter)nationale wet- en regelgeving en mits zij niet voorkomen op onze lijst van verboden objecten en diensten.

Voor het gemak hebben we een lijst van verboden of verdachte objecten en diensten samengesteld. Let op dit zijn richtlijnen! Je dient zelf te controleren of je het object mag aanbieden of (ver)kopen. Als gebruiker van MijnKoopwaar ben je uiteindelijk zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod, de verkoop en de koop van bepaalde goederen of diensten wettelijk zijn toegestaan. Bekijk hieronder de lijst met verboden of verdachte objecten:

 • Aandelen, effecten en andere waardepapieren
 • Aanstootgevend materiaal
 • Alcohol
 • "Beschermde" dieren, producten van dieren en planten
 • Cultureel erfgoed
 • Defecte en/of teruggehaalde objecten
 • Drugs
 • Eigendom van de overheid
 • Explosieve objecten, gevaarlijke stoffen en andere schadelijke materialen
 • Financiële producten en diensten (sparen, lenen, beleggen en verzekeren)
 • Geneesmiddelen
 • Gestolen waar
 • Illegale objecten en activiteiten
 • Kans- en piramidespelen
 • Legitimatiebewijzen en licenties van de overheid
 • Levensmiddelen
 • Medische hulpmiddelen (medicijnen)
 • Mensen, lichaamsdelen – en stoffen
 • Objecten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen
 • Pornografische en erotische inhoud
 • Illegale Software
 • Tickets en overeenkomsten
 • Valse valuta en postzegels
 • Verzendlijsten en persoonlijke gegevens
 • Wapens, messen en daaraan gerelateerde objecten