Algemene gebruiksvoorwaarden MijnKoopwaar.nl

Laatst bijgewerkt: 25 Mei 2020

MijnKoopwaar.nl is een onafhankelijke advertentie website waar advertenties geplaatst kunnen worden door Adverteerders en waar gebruikers kunnen kijken en reageren op advertenties. MijnKoopwaar is niet betrokken en ook niet aansprakelijk voor de inhoud van geplaatste advertenties. Ook speelt MijnKoopwaar geen enkele rol bij de overeenkomst tussen adverteerders en gebruikers. Adverteerders en gebruikers dienen eventuele geschillen zelf op te lossen. Informatie over de beleidsregels en waar advertenties aan moeten voldoen vindt je op de pagina advertentie regels.

Artikel 1. Algemeen


De website mijnkoopwaar.nl wordt in stand gehouden door At Geo in samenwerking met Facito Software Solutions. MijnKoopwaar.nl is een handelsnaam van At Geo, gevestigd Lage Horst 53, 7031 KE Nieuw-Wehl, KVK nummer 58202226 BTW identificatienummer NL 852921925 B01.

Het is voor iedereen mogelijk om gebruik te maken van de website. Bij het gebruiken van de website van MijnKoopwaar zijn deze algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing. Wij raden aan deze voorwaarden regelmatig door te lezen.

Mijnkoopwaar.nl ("MijnKoopwaar") is een gebruiksvriendelijke vraag en aanbod site voornamelijk gericht op Nederland. Iedereen die gebruik maakt en MijnKoopwaar bezoekt gaat akkoord met de Algemene voorwaarden en beleidsregels. Deze zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat MijnKoopwaar voor iedereen werkt en gebruiksvriendelijk is.

De hier genoemde voorwaarden en beleidsregels vormen de gehele overeenkomst tussen MijnKoopwaar en gebruiker en vervangen alle eventuele eerder gemaakte overeenkomsten. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval sprake is van strijdigheid tussen de inhoud van de Algemene Voorwaarden van MijnKoopwaar en aanvullende voorwaarden op de site MijnKoopwaar.nl zal de inhoud van deze Algemene Voorwaarden van MijnKoopwaar voorrang hebben.

Indien een van deze gebruiksvoorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige gebruiksvoorwaarden onverlet. Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden van rechtswege en naar eigen goeddunken overdragen door middel van een kennisgeving. Uitgezonderd kennisgevingen inzake illegaal of inbreuk makend materiaal moeten overige juridische berichten aan ons per aangetekende post worden gericht aan At Geo, Lage Horst 53, 7031 KE Nieuw-Wehl met als kenmerk: MijnKoopwaar.

Kennisgevingen aan gebruikers zullen worden gestuurd naar het door de gebruiker opgegeven e-mail adres of per post. Kennisgevingen gedaan per post zullen worden geacht te zijn ontvangen vijf dagen na de datum van verzending. We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, welke wijzigingen of op het moment dat je een advertentie plaatst of binnen dertig dagen van kracht worden, afhankelijk van welke gebeurtenis eerder plaatsvindt.

Enige andere wijziging van deze gebruiksvoorwaarden zal uitsluitend van kracht worden indien schriftelijk gedaan en ondertekend door de gebruikers en door MijnKoopwaar. Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt je contact opnemen met MijnKoopwaar via e-mail: info at mijnkoopwaar punt nl

Artikel 2. Gebruik van Mijnkoopwaar


Een advertentie dient in de juiste rubriek opgenomen te worden. Verder worden de onderstaande punten gezien als overtreding op de beleidsregels:

 • Al dan niet met opzet handelen in strijd met wet- en regelgeving en/of met deze Algemene Voorwaarden en de Beleidsregels;
 • Onjuiste of misleidende informatie verstrekken bij aanmelden of plaatsen van een advertentie;
 • Handelen in strijd met rechten van derden;
 • Berichten verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten of ander stoort gelijke berichten;
 • Maatregelen treffen om de toegang tot MijnKoopwaar te voorkomen te beperken of te omzeilen.
 • De infrastructuur van MijnKoopwaar onredelijk belasten of werking van MijnKoopwaar verstoren;
 • Virussen of andere technologieën verspreiden die MijnKoopwaar, de belangen of het eigendom van gebruikers van MijnKoopwaar kunnen of zullen schaden;
 • Inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken en/of verspreiden;
 • Informatie verzamelen over anderen, daarbij inbegrepen contactgegevens en e-mail adressen, zonder vooraf toestemming van betrokkenen;

Artikel 3. Gegevens Mijnkoopwaar.nl


Door het plaatsen van gegevens en materiaal op MijnKoopwaar geeft je ons toestemming deze te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden. Sommige geplaatste advertenties kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals kranten, sociale media en andere niet aan ons gelieerde (vraag en aanbod) websites.

Door gebruik te maken van onze dienstverlening stem je ermee in dat jouw advertenties getoond kunnen worden door middel van deze andere distributiekanalen. Wij hebben het recht om jouw advertentie te verwijderen indien wij een melding ontvangen dat deze onrechtmatig is of problemen veroorzaakt. Ook als wij zelf van mening zijn dat jouw advertentie in strijd is met de wet en/of onze algemene voorwaarden en beleidsregels.

Als je van mening bent dat inbreuk is gemaakt op jouw intellectuele eigendomsrechten, dan verzoeken wij dit aan ons te melden via e-mail: info at mijnkoopwaar punt nl. MijnKoopwaar bevat gegevens van ons, van jou en van andere gebruikers. Je gaat ermee akkoord onze auteursrechten en/of handelsmerken niet te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden.

Artikel 4. Misbruik van Mijnkoopwaar.nl


Voor het melden van klachten en/of illegale en inbreuk makende advertenties en/of andere problemen zoals beledigende inhoud verzoeken wij gebruik te maken van de "melden aan mijnkoopwaar" knop. Op deze wijze kunnen wij er samen voor zorg dragen dat de site veilig en gebruiksvriendelijk blijft. Indien wij meldingen van andere gebruikers ontvangen of uit eigen onderzoek van mening zijn dat bepaalde gebruikers problemen veroorzaken en/of niet handelen in overeenstemming met ons beleid zoals verwoord in deze Algemene Voorwaarden en de Beleidsregels, dan kunnen wij de hieronder genoemde maatregelen treffen:

 • Wij kunnen onze diensten beëindigen en alle of delen van gehoste inhoud verwijderen;
 • Wij kunnen technische, juridische en wettelijke maatregelen treffen om gebruikers van MijnKoopwaar te weren;
 • Om MijnKoopwaar en de MijnKoopwaar gebruikers te beschermen en fraude te voorkomen, kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken, zoals aangegeven in het Privacy beleid van MijnKoopwaar;
 • Wij kunnen jouw persoonsgegevens aan derden (o.a. Politie, Justitie en eventueel rechthebbenden) verstrekken, dit binnen de door de wetgeving toegestane regels. Een en ander wordt nader toegelicht in ons Privacy beleid.

Bovenstaande lijst geeft een aantal mogelijkheden weer. Andere niet genoemde maatregelen kunnen worden toegepast mits het team van MijnKoopwaar hier aanleiding toe ziet. Ongeacht of wij besluiten om een gebruiker van MijnKoopwaar te weren, zal MijnKoopwaar geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van MijnKoopwaar door gebruikers accepteren.

Artikel 5. Aansprakelijkheid


Je gaat ermee akkoord ons niet aansprakelijk te stellen voor wat door gebruikers van MijnKoopwaar wordt geplaatst of gedaan. Aangezien alle informatie binnen advertenties op MijnKoopwaar afkomstig is van gebruikers, kunnen wij geen garanties geven over de nauwkeurigheid van de plaatsingen, over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Dit geldt ook voor alle berichtgeving van gebruikers. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill en/of reputatie, noch voor indirecte of gevolgschade voortkomend uit gebruik van MijnKoopwaar. MijnKoopwaar kan geen garantie geven betreffende de permanente of beveiligde toegang tot onze diensten en het gebruik van de site. Om deze rede sluiten wij, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden van derden uit, dit wel binnen de mogelijkheden van de wetgeving.

Indien wij ondanks bovenstaande paragraaf toch aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid aan jou of derden beperkt tot maximaal de totale vergoeding die je aan ons hebt betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan.

Artikel 6. Persoonlijke gegevens


Door gebruik te maken van MijnKoopwaar ga je akkoord met het verzamelen, overdragen, opslaan en gebruiken van jouw persoonlijke gegevens op servers die door MijnKoopwaar gebruikt worden, dit wordt verder beschreven in ons privacy beleid. Tevens ga je akkoord met het ontvangen van marketing materiaal vanuit MijnKoopwaar, tenzij je aangeeft dit soort marketingberichten niet wenst te ontvangen.

Artikel 7. Totstandkoming advertentie


Voordat je een advertentie kunt plaatsen dien je een gebruikersovereenkomst te sluiten. De gebruikersovereenkomst wordt automatisch afgesloten door het aanmaken van een account met e-mail adres en wachtwoord. Het aanmaken van een account is gratis.

Met de knop "advertentie plaatsen" kun je een nieuwe advertentie (advertentieovereenkomst) plaatsen. Doorloop de aangeven stappen en vul de gevraagde velden in. Uiteindelijk zal de advertentie geplaatst worden en na validatie zichtbaar worden op de website. Je kunt jouw advertenties beheren onder de knop "mijn account, mijn advertenties".

MijnKoopwaar bewaart de specifieke voorwaarden van jouw advertentieovereenkomst gedurende een bepaalde periode. Je kunt geen gebruik maken van jouw herroepingsrecht op grond van de Wet koop op afstand (artikelen 7:46a e.v. van het Burgerlijk Wetboek), aangezien de advertentieovereenkomst tussen jou en MijnKoopwaar onmiddellijk na het aangaan van de advertentieovereenkomst wordt uitgevoerd.

Artikel 8. Klachtenregeling


Klachten over de dienstverlening van MijnKoopwaar kunt je aangeven door een e-mail te sturen naar: info at mijnkoopwaar punt nl.

Klachten dienen binnen twee weken nadat er een gebrek in de dienstverlening is geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. MijnKoopwaar zal ernaar streven binnen 45 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zal MijnKoopwaar binnen 45 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording van de klacht.