Algemene gebruiksvoorwaarden MijnKoopwaar.nl

Laatst bijgewerkt: 6 September 2023

MijnKoopwaar.nl is een onafhankelijke website waar koopwaar geplaatst kan worden door Adverteerders en waar gebruikers kunnen kijken en reageren op advertenties. MijnKoopwaar is niet betrokken en ook niet aansprakelijk voor de inhoud van geplaatste koopwaar. Ook speelt MijnKoopwaar geen enkele rol bij de overeenkomst tussen adverteerders en gebruikers. Adverteerders en gebruikers dienen eventuele geschillen zelf op te lossen. Informatie over de beleidsregels en waar koopwaar aan moet voldoen vindt je op de pagina beleidsregels.

Artikel 1. Algemeen


De website mijnkoopwaar.nl wordt in stand gehouden door At Geo in samenwerking met Facito Software Solutions. MijnKoopwaar.nl is een handelsnaam van At Geo, de website www.mijnkoopwaar.nl, gevestigd Lage Horst 53, 7031 KE Nieuw-Wehl, KVK nummer 58202226 BTW identificatienummer NL 852921925 B01.

Het is voor iedereen mogelijk om gebruik te maken van de website. Bij het gebruiken van de website van MijnKoopwaar zijn deze algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing. Wij raden aan deze voorwaarden regelmatig door te lezen.

Www.mijnkoopwaar.nl ("MijnKoopwaar") is een gebruiksvriendelijke vraag en aanbod site voornamelijk gericht op Nederland. Door het bezoeken en gebruiken van MijnKoopwaar gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden en beleidsregels. Deze zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat MijnKoopwaar voor iedereen werkt en gebruiksvriendelijk blijft.

De hier genoemde voorwaarden en beleidsregels vormen de gehele overeenkomst tussen MijnKoopwaar en u en vervangen alle eventuele eerder gemaakte overeenkomsten. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval sprake is van strijdigheid tussen de inhoud van de Algemene Voorwaarden van MijnKoopwaar en aanvullende voorwaarden op de site MijnKoopwaar zal de inhoud van de Algemene Voorwaarden van MijnKoopwaar voorrang hebben.

Indien een van deze gebruiksvoorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige gebruiksvoorwaarden onverlet. Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden van rechtswege en naar eigen goeddunken overdragen door middel van een kennisgeving. Uitgezonderd kennisgevingen inzake illegaal of inbreuk makend materiaal moeten uw berichten aan ons per aangetekende post worden gericht aan At Geo, Lage Horst 53, 7031 KE Nieuw-Wehl met als kenmerk: MijnKoopwaar.

Kennisgevingen aan u zullen worden gestuurd naar het door u opgegeven e-mail adres, of per post. Kennisgevingen gedaan per post zullen worden geacht te zijn ontvangen vijf dagen na de datum van verzending. We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, welke wijzigingen of op het moment dat u koopwaar plaatst of binnen dertig dagen van kracht worden, afhankelijk van welke gebeurtenis eerder plaatsvindt.

Enige andere wijziging van deze gebruiksvoorwaarden zal uitsluitend van kracht worden indien schriftelijk gedaan en ondertekend door de gebruikers en door ons. Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met MijnKoopwaar via e-mail: info at mijnkoopwaar punt nl

Artikel 2. Gebruik van Mijnkoopwaar


Het onderstaande zal een gebruiker van MijnKoopwaar niet doen:

 • handelen in strijd met wet- en regelgeving en/of met deze Algemene Voorwaarden en de Beleidsregels;
 • onjuiste of misleidende informatie verstrekken bij aanmelden of plaatsen van koopwaar;
 • handelen in strijd met rechten van derden;
 • berichten verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten of ander soort gelijke berichten;
 • maatregelen treffen om de toegang tot MijnKoopwaar te voorkomen te beperken of te omzeilen;
 • de infrastructuur van MijnKoopwaar onredelijk belasten of werking van MijnKoopwaar verstoren;
 • virussen of andere technologieën verspreiden die MijnKoopwaar, de belangen of het eigendom van gebruikers van MijnKoopwaar kunnen of zullen schaden;
 • inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken en/of verspreiden;
 • informatie verzamelen over anderen, daarbij inbegrepen contactgegevens en e-mail adressen, zonder vooraf toestemming van betrokkenen;

Artikel 3. Gegevens Mijnkoopwaar.nl


Door het plaatsen van gegevens en materiaal op MijnKoopwaar geeft u ons toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden. Sommige geplaatste koopwaar kan worden getoond via andere distributiekanalen, zoals in kranten, sociale media en niet aan ons gelieerde (vraag en aanbod) websites.

Door gebruik te maken van onze dienstverlening stemt u ermee in dat uw koopwaar getoond kan worden door middel van deze andere distributiekanalen. Wij hebben het recht om uw koopwaar te verwijderen indien wij een melding ontvangen dat deze onrechtmatig is of problemen veroorzaakt. Ook als wij vernemen dat uw koopwaar in strijd is met de wet en/of onze algemene voorwaarden en beleidsregels.

Als u van mening bent dat inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendomsrechten, dan verzoeken wij u dit aan ons te melden per e-mail: info at mijnkoopwaar punt nl, deze is te vinden op de site. MijnKoopwaar bevat gegevens van ons, van u en van andere gebruikers. U gaat ermee akkoord onze auteursrechten en/of handelsmerken niet te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden.

Artikel 4. Misbruik van Mijnkoopwaar.nl


Voor het melden van klachten en/of illegale en inbreuk makende koopwaar en/of andere problemen zoals beledigende inhoud verzoeken wij u gebruik te maken van de feedback knop in het account menu of door dit te melden aan MijnKoopwaar. Op deze wijze kunnen wij er samen voor zorg dragen dat de site veilig en gebruiksvriendelijk blijft. Indien wij meldingen van andere gebruikers ontvangen of uit eigen onderzoek van mening zijn dat bepaalde gebruikers problemen veroorzaken en/of niet handelen in overeenstemming met ons beleid zoals verwoord in deze Algemene Voorwaarden en de Beleidsregels, dan kunnen wij de hieronder genoemde maatregelen treffen:

 • Wij kunnen onze diensten beëindigen en alle gehoste inhoud verwijderen;
 • Wij kunnen technische, juridische en wettelijke maatregelen treffen om deze gebruikers van MijnKoopwaar te weren;
 • Om MijnKoopwaar en de MijnKoopwaar gebruikers te beschermen en fraude te voorkomen, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken, zoals aangegeven in het Privacy beleid van MijnKoopwaar;
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden (o.a. Politie, Justitie en eventueel rechthebbenden) verstrekken, dit binnen de door de wetgeving toegestane regels. Een en ander wordt nader toegelicht in ons Privacy beleid.

Bovenstaande lijst geeft een aantal mogelijkheden weer. Andere niet genoemde maatregelen kunnen worden toegepast mits het team van MijnKoopwaar hier aanleiding toe ziet. Ongeacht of wij besluiten om een gebruiker van MijnKoopwaar te weren, zal MijnKoopwaar geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van MijnKoopwaar door gebruikers accepteren.

Artikel 5. Aansprakelijkheid


U gaat ermee akkoord MijnKoopwaar niet aansprakelijk te houden voor wat door gebruikers van MijnKoopwaar wordt geplaatst of gedaan. Aangezien alle informatie binnen koopwaar op MijnKoopwaar afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen, over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Dit geldt ook voor alle berichtgeving vanuit gebruikers. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill en/of reputatie, noch voor indirecte of gevolgschade voortkomend uit uw gebruik van MijnKoopwaar. MijnKoopwaar kan geen garantie geven betreffende de permanente of beveiligde toegang tot onze diensten en het gebruik van de site. Om deze rede sluiten wij, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden van derden uit, dit wel binnen de mogelijkheden van de wetgeving.

Indien wij ondanks bovenstaande paragraaf toch aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid aan u of derden beperkt tot maximaal de totale vergoeding die u aan ons heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan.

Artikel 6. Persoonlijke gegevens


Door gebruik te maken van MijnKoopwaar gaat u akkoord met het verzamelen, overdragen, opslaan en gebruiken van uw persoonlijke gegevens op servers die door MijnKoopwaar gebruikt worden, dit wordt verder beschreven in ons privacy beleid. Tevens gaat u akkoord met het ontvangen van marketing materiaal vanuit MijnKoopwaar, tenzij u aangeeft dit soort marketingberichten niet wenst te ontvangen.

Artikel 7. Totstandkoming koopwaar


Voordat u koopwaar kunt plaatsen dient u een gebruikersovereenkomst te sluiten. De gebruikers overeenkomst kunt u gemakkelijk online afsluiten door het aanmaken van een gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruikersovereenkomst is gratis.

Met de knop "Koopwaar plaatsen" kunt u nieuwe koopwaar volgens advertentieovereenkomst plaatsen. Doorloop de aangeven stappen en vul de gevraagde velden in. Uiteindelijk zal uw advertentie geplaatst worden, en binnen enkele minuten zichtbaar worden op de website. U kunt uw koopwaar beheren onder de knop "Mijn Koopwaar" zodra u bent ingelogd.

MijnKoopwaar bewaart de specifieke voorwaarden van uw advertentieovereenkomst gedurende een bepaalde periode. U kunt geen gebruik maken van uw herroepingsrecht op grond van de Wet koop op afstand (artikelen 7:46a e.v. van het Burgerlijk Wetboek), aangezien de advertentieovereenkomst tussen u en MijnKoopwaar onmiddellijk na het aangaan van de advertentieovereenkomst wordt uitgevoerd.

Artikel 8. Klachtenregeling


Klachten over de dienstverlening van MijnKoopwaar kunt u aangeven door middel een e-mail: info at mijnkoopwaar punt nl.

Klachten dienen binnen twee weken nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. MijnKoopwaar zal ernaar streven binnen 45 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zal MijnKoopwaar u binnen 45 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording op uw klacht.