Privacy beleid MijnKoopwaar.nl

Laatst bijgewerkt: 6 September 2023

MijnKoopwaar.nl is een onafhankelijke advertentie website waar koopwaar geplaatst kan worden door Adverteerders en waar gebruikers kunnen kijken en reageren. MijnKoopwaar is niet betrokken en ook niet aansprakelijk voor de inhoud van geplaatste koopwaar. Ook speelt MijnKoopwaar geen enkele rol bij de overeenkomst tussen adverteerders en gebruikers. Adverteerders en gebruikers dienen eventuele geschillen zelf op te lossen.

In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens

Algemeen


Dit privacy beleid beschrijft het beleid van MijnKoopwaar.nl met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van jouw persoonsgegevens. Dit Privacy beleid is van toepassing op de website MijnKoopwaar.nl en alle hieraan gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools waarin naar dit beleid wordt verwezen, ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur. MijnKoopwaar.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Reikwijdte en toestemming: Door gebruik te maken van MijnKoopwaar.nl en daaraan gerelateerde diensten, stem je uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacy beleid en onze Algemene voorwaarden.

Het op deze pagina beschreven Privacy beleid kan door MijnKoopwaar op ieder moment gewijzigd worden. De aanpassingen zijn onmiddellijk van kracht na publicatie van het nieuwe Privacy beleid op MijnKoopwaar. Wij raden je aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacy beleid. Bij vragen kun je een bericht sturen naar info at mijnkoopwaar punt nl.

Persoonsgegevens


Onze website kan bezocht worden zonder aan te hoeven melden. Wanneer je besluit om ons persoonsgegevens te verstrekken, stem je ermee in dat de door jou ingevulde gegevens worden opgeslagen op onze server. "Persoonsgegevens" zijn gegevens die aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld en bruikbaar zijn om een specifieke persoon te kunnen identificeren. Indien gebruikersgegevens zijn geanonimiseerd, of geaggregeerd dan kunnen deze gegevens niet gebruikt worden om een persoon te identificeren en zijn hierdoor niet te classificeren als persoonsgegevens. Wij verzamelen de volgende soorten persoonsgegevens:

Automatisch verzamelde gegevens

Wanneer je onze websites bezoekt, onze applicaties, diensten en tools gebruikt, of op koopwaar of overige content reageert, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door jouw computer, mobiele apparatuur of ander apparatuur waarmee je toegang hebt tot de website. Deze gegevens omvatten:

 • de unieke identificatie van het toestel of mobiele apparaat, soort toestel of apparaat, informatie over je geografische locatie, informatie over je computer en verbinding, statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar MijnKoopwaar.nl, verwijzende URL, advertentiegegevens, en IP-adres; en
 • informatie die wij verzamelen met behulp van cookies en webbakens.

Gegevens die je aan ons verstrekt

Wij verzamelen en bewaren alle gegevens die je op onze website invoert of die je aan ons verstrekt wanneer je gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevens omvatten:

 • Gegevens die je aan ons verstrekt wanneer je inlogt op een account of de diensten die je afneemt;
 • Gegevens van bezoekers die een "MijnKoopwaar" account hebben aangemaakt. Daarvan verzamelen en verwerken wij de computer-inlogdata, informatie over koopwaar/biedingen/favorieten, naam, en, voor zover opgegeven, postcode, buitenland (indien van toepassing), telefoonnummer, belmogelijkheden en betaalmogelijkheden voor kopers;
 • Gegevens van deelnemers aan een promotieactie of prijsvraag: daarvan verzamelen en verwerken wij de NAW-gegevens, e-mailadres en inzending voor de actie of prijsvraag;
 • Aanvullende gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt via social media websites of Diensten van derden;
 • Andere gegevens die je genereert, of die horen bij jouw account en gebruik van de website, applicaties, diensten en tools (zoals gebruik van functionaliteit om een koopwaar te plaatsen, zoekopdrachten, bekeken en bewaarde koopwaar of jouw gebruik van de contactmogelijkheden bij koopwaar), daaronder begrepen gepseudonymiseerde informatie met betrekking tot contactmogelijkheden;
 • Gegevens die worden verstrekt in het kader van geschillenbeslechting, correspondentie via onze websites of correspondentie die ons wordt toegezonden;
 • Gegevens over je locatie en de locatie van jouw toestel, inclusief unieke identificatiegegevens van het toestel indien je deze dienst hebt ingeschakeld op het mobiele apparaat;
 • Gegevens van gebruikers die een bericht aan ons sturen: hiervan verzamelen en verwerken wij het IP-adres, naam, e-mailadres, besturingsgegevens pc en de vraag of opmerking;
 • Naar aanleiding van meldingen kunnen wij informatie (waaronder persoonsgegevens) verwerken over bepaalde geschillen tussen gebruikers en adverteerders. De gegevens die MijnKoopwaar in dit kader verwerkt worden niet op grond van eigen onderzoek door MijnKoopwaar vastgelegd, maar zijn afkomstig van gebruikers van MijnKoopwaar die door middel van een melding informatie aan MijnKoopwaar verstrekken en/of betreffen al aanwezige informatie op de MijnKoopwaar website of verkregen via de MijnKoopwaar website;
 • Naar aanleiding van meldingen kunnen wij informatie verwerken (waaronder persoonsgegevens) over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen.

Gegevens uit andere bronnen

Wij verzamelen geen aanvullende gegevens over jou of van derden. Alleen de door jou ingevoerde of aangeleverde gegevens worden in de database van MijnKoopwaar opgeslagen.

Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens


Je stemt ermee in dat wij jouw verzamelde persoonsgegevens kunnen gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van onze diensten, waaronder het beschikbaar stellen van een online platform voor handel op MijnKoopwaar.nl, onze promotieacties en prijsvragen, indien je daarvan gebruik maakt of daaraan deelneemt;
 • Het bevorderen van veilige handel via MijnKoopwaar en het opvolgen van tips en/of meldingen met betrekking tot onrechtmatig handelen via MijnKoopwaar;
 • Om standaardinformatie te verzamelen van alle bezoekers van onze site over het internetgebruik, statistieken op page views, verkeer van en naar MijnKoopwaar;
 • Om je toegang te geven tot onze diensten en klantenondersteuning te leveren door middel van e-mail of per telefoon;
 • Voor het beantwoorden van vragen van gebruikers;
 • Om mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude en inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, en onze Algemene Voorwaarden en Beleidsregels te handhaven;
 • Om onze diensten, inhoud en koopwaar op jou af te stemmen, te meten en te verbeteren;
 • Om contact met jou op te nemen, via e-mail, push notificatie, tekstbericht (SMS) of telefonisch, om je te informeren over onze diensten ten behoeve van gerichte marketingactiviteiten, updates en promotionele aanbiedingen, gebaseerd op uw berichtvoorkeuren, of voor enige andere doeleinden voor zover beschreven in dit Privacy beleid;
 • Voor het innen van vergoedingen;
 • Om je andere diensten te verlenen waarom je hebt verzocht, als beschreven toen wij de gegevens verzamelden; en,
 • Voor eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.

Gegevens delen met registratie op sociale media sites


Wij kunnen zogenaamde sign-on diensten aanbieden die het u mogelijk maken om met behulp van inloggegevens op andere websites toegang te krijgen tot de website MijnKoopwaar.nl. We kunnen ook diensten aanbieden die het mogelijk maken om gegevens te delen met sociale media websites van derden, bijvoorbeeld Facebook, Google Plus en Twitter.

Indien je ons toegang geeft tot bepaalde persoonsgegevens die zijn opgeslagen op websites van derden, zal de reikwijdte van deze toegang tot persoonsgegevens verschillen per website en zal deze worden bepaald door eigen browser instellingen evenals door jouw toestemming. Indien je jouw account bij een derde partij wenst te verbinden aan het MijnKoopwaar account en je ons toestemming geeft tot deze gegevens, stem je ermee in dat wij gegevens van deze derde websites kunnen verzamelen, gebruiken en opslaan in overeenstemming met ons privacy beleid.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden


Zonder je toestemming zullen wij jouw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Wij kunnen jouw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met ons privacy beleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Zoals hier verder omschreven maken wij jouw persoonsgegevens niet bekend aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met:

 • Dienstverleners met wie wij een contract hebben gesloten om ons te helpen met het aanbieden van onze diensten op de website (denk hierbij aan financiële dienstverlening, marketing bureaus en technische ondersteuning). In dergelijke gevallen blijven de persoonsgegevens onder de zeggenschap van MijnKoopwaar.nl.
 • Bepaalde derden (zoals rechthebbenden van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van ons privacy beleid. Wij kunnen jouw persoonlijk gegevens delen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel; of indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of vervolging); of indien het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
 • Adverteerders indien je via de website interesse heeft getoond in de aanschaf van een in de koopwaar aangeboden product en/of dienst of via de website reageert op koopwaar, om verdere communicatie en/of de eventuele transactie (koop/verkoop) met betrekking tot het in de advertentie aangeboden product en/of dienst tussen u en de adverteerder mogelijk te maken;
 • Andere derden waaraan je toestemming hebt gegeven om gegevens te delen met MijnKoopwaar.nl (bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking);
 • Indien wij worden betrokken in een fusie of overname, dan kunnen wij jouw persoonsgegevens delen met een ander bedrijf. Wij zullen je hierover tijdig informeren. Daarnaast kunnen wij derde partijen inschakelen die gegevens voor ons verwerken onder strikte voorwaarden op het gebied van beveiliging en geheimhouding, uitsluitend voor door ons te bepalen doeleinden zoals in ons privacy beleid omschreven;
 • MijnKoopwaar is gerechtigd derden toegang te geven tot jouw koopwaar ten einde hen in staat te stellen jouw koopwaar op hun website te promoten. MijnKoopwaar is gerechtigd jouw koopwaar weer te geven op andere door MijnKoopwaar beheerde websites. Indien jouw koopwaar persoonsgegevens bevat, dan kunnen deze persoonsgegevens tevens onderdeel uitmaken van (het deel van) jouw koopwaar dat op de desbetreffende website te zien is. Indien je dit wilt voorkomen raden wij aan geen persoonsgegevens in koopwaar zelf te zetten, doch enkel in de daarvoor bestemde velden.
 • Tot slot kunnen wij jouw persoonsgegevens uitwisselen met o.a. Mollie en PayPal, ten behoeve van onze gezamenlijke dienstverlening (zoals registratie, transacties en klantenservice), om gezamenlijk potentieel illegale handelingen en inbreuken op onze voorwaarden op te sporen en te voorkomen en ook om met hen tot afstemming te komen ten aanzien van onze producten, diensten en communicatie.

Zonder het voorgaande te beperken, zullen wij - in ons streven om jouw privacy te respecteren en de website vrij te houden van kwaadwillende personen of partijen - uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij wij te goeder trouw menen dat de bekendmaking van informatie noodzakelijk is om een dreigend letsel of dreigende financiële schade te voorkomen of om vermeende illegale activiteiten te melden.

Gegevens die je deelt op MijnKoopwaar.nl


Op onze website hebben gebruikers de mogelijkheid om koopwaar en andere gegevens met andere gebruikers te delen, waardoor deze gedeelde informatie voor andere gebruikers toegankelijk wordt. Aangezien je op onze website ook in staat wordt gesteld om direct in contact te komen met een koper of verkoper, raden wij aan om na te denken over de manier waarop je jouw persoonsgegevens met anderen deelt. Je bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die je deelt via onze website en daardoor kunnen wij de privacy of veiligheid van de door jou gedeelde gegevens met andere gebruikers dan ook niet garanderen.

Je mag persoonsgegevens van een andere gebruiker die je hebt verzameld op MijnKoopwaar uitsluitend gebruiken voor reacties op een bepaalde plaatsing van die andere gebruiker en niet voor het versturen van spam of voor het verzamelen en verder verwerken van persoonsgegevens van iemand die daar geen toestemming voor heeft gegeven. MijnKoopwaar kan berichten die via de MijnKoopwaar site worden verstuurd blokkeren door middel van automatische middelen ten einde de verspreiding van spam tegen te gaan.

Wij raden je sterk aan om, indien u onze website bezoekt vanaf een gedeelde computer of een computer in een internetcafé, na elke sessie uit te loggen. Wanneer je niet wilt dat de gedeelde computer jou en/of jouw gegevens onthoudt, dan zul je de cookies en/of de geschiedenis van jouw website bezoek moeten verwijderen.

Marketing doeleinden


Gegevens die wij verkregen hebben in verband met de plaatsing van of bieding op koopwaar op MijnKoopwaar en/of overig gebruik van MijnKoopwaar, kunnen wij gebruiken om jou, al dan niet gepersonaliseerde, aanbiedingen te sturen of telefonisch contact met op te nemen voor producten of diensten op of van MijnKoopwaar die interessant voor jou zouden kunnen zijn. Als je geen marketing communicaties van ons wilt ontvangen, kunt je dat aangeven door ons een e-mail te sturen op info at mijnkoopwaar punt nl.

Wij verkopen of verhuren jouw persoonsgegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming.

Cookies


MijnKoopwaar of onze service providers kunnen gebruik maken van cookies (kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst) of webbakens (elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst) op de MijnKoopwaar webpagina’s. Wij gebruiken deze cookies, om ons te helpen jou te identificeren als gebruiker, om een betere gebruikerservaring op onze website(s) te bieden, om de promotionele effectiviteit te meten en om vertrouwen en veiligheid te bevorderen en te verzekeren op onze website.

Er zijn verschillende soorten cookies (sessie cookies en permanente cookies). Sessie cookies worden weer van de computer verwijderd zodra je de web browser afsluit. Permanente cookies blijven op jouw computer staan, ook na afsluiting van jouw web browser. Wij gebruiken sessie cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken. En permanente cookies om bepaalde gebruikersinstellingen te bewaren, deze worden op dit moment niet door MijnKoopwaar gebruikt.

Permanente cookies worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten en om informatie te verzamelen over klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, zoals het verstrekken van service informatie over onze producten en diensten en gerichte marketing rond producten en diensten, evenals gerichte marketing van groepsmaatschappijen en eventueel (indien je daar toestemming voor hebt gegeven) zorgvuldig geselecteerde derden. Cookies kunnen jouw computer of bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Het volgende is belangrijk om te weten over cookies:

 • We bieden bepaalde functionaliteiten aan die alleen beschikbaar zijn door gebruik te maken van cookies,
 • Cookies worden gebruikt om aanbieders te helpen jou te identificeren en je ingelogd-status te behouden;
 • Het staat altijd vrij om cookies te weigeren indien je browser je daartoe in staat stelt. Dit kan echter het gebruik van onze websites of diensten in de weg staan. Voor meer informatie over de opties ten aanzien van het beheren van cookies, raadpleeg de help functie van de web browser.

Toegang tot, bekijken en aanpassen van jouw persoonsgegevens


Wij kunnen jouw persoonsgegevens en accountgegevens niet wijzigen. Je kunt gegevens zelf aanpassen door in te loggen op MijnKoopwaar. Wanneer je iets openbaar plaatst, zul je koopwaar mogelijk niet meer kunnen veranderen of verwijderen.

Indien je jouw account bij ons wilt afsluiten, dan kunt je ons daartoe een verzoek sturen. Wij zullen het verzoek verwerken binnen een redelijke termijn en jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Je kunt ook contact met ons opnemen door een email te sturen aan info at mijnkoopwaar punt nl voor het inzien van jouw persoonsgegevens die wij opslaan en die niet direct raadpleegbaar zijn op MijnKoopwaar, tenzij MijnKoopwaar op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Om aan jouw verzoek te mogen voldoen, hebben we het volgende nodig:

 • Een ondertekend exemplaar van jouw verzoek waarin jouw contact gegevens en jouw e-mailadres vermeld is;
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Je dient de foto onherkenbaar te maken alvorens de kopie van het legitimatiebewijs bij ons in te dienen. Na controle wordt deze kopie vernietigd.

Je kunt een verzoek per e-mail versturen naar info at mijnkoopwaar punt nl met documentatie als bijlage, of per post naar: MijnKoopwaar t.a.v. Afdeling Ondersteuning, Lage Horst 53, 7031 KE, Nieuw-Wehl.

Wij kunnen hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen; dit bedrag zal de wettelijke toegestane bedragen niet overschrijden. Indien jouw gegevens onjuist zijn, onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken, dan kun je ons verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Wanneer je nog vragen heeft, kun je met ons contact opnemen, met als onderwerp ‘Verzoek Privacy Beleid’.

Bescherming en opslag van jouw persoonsgegevens


Wij beschermen jouw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

De hosting provider van MijnKoopwaar geeft uitleg over de AVG in zijn privacy policy als onderdeel van de algemene voorwaarden https://www.transip.nl/legal-and-security/algemene-voorwaarden/

Indien je denkt dat er misbruik is gemaakt van jouw account, dan kun je contact opnemen met MijnKoopwaar via info at mijnkoopwaar punt nl Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Andere informatie betreffende Privacy Beleid


Misbruik en ongevraagde commerciële communicatie ("spam"): Wij tolereren geen misbruik van onze website. Je hebt geen toestemming om andere gebruikers van MijnKoopwaar.nl toe te voegen aan uw mailinglist (e-mail of per post), zelfs niet wanneer een gebruiker iets van jou heeft gekocht, tenzij de betreffende gebruiker daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Mocht je merken dat iemand misbruik maakt van onze website (spam of spoof e-mails), dan verzoeken wij om een e-mail te sturen naar info at mijnkoopwaar punt nl. Indien je denkt dat je een beveiligingslek in MijnKoopwaar hebt ontdekt, dan verzoeken wij je om een melding te maken met een gedetailleerde toelichting. Het is niet toegestaan om onze communicatie middelen te gebruiken om spam te verzenden of op enige andere wijze inhoud te verzenden die inbreuk maakt op onze Algemene Voorwaarden en Beleidsregels.

Derden


Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald in dit privacy beleid, is dit privacy beleid uitsluitend van toepassing op het gebruik en de doorgifte van informatie die wij van jou verzamelen. MijnKoopwaar.nl heeft geen controle over het privacy beleid van derden dat mogelijk op jou van toepassing is. Wanneer wij samenwerken met derden of tools van derden gebruiken om bepaalde diensten te verlenen, zullen wij uitdrukkelijk aangeven welk privacy beleid op jou van toepassing is. We moedigen je daarom aan om vragen te stellen voordat je jouw persoonsgegevens bekend maakt aan anderen.

Contact


Mocht je nog vragen hebben over MijnKoopwaar en deze wesite dan kun je contact met ons opnemen via e-mail info at mijnkoopwaar punt nl.